മെത്രാന്‍ സ്ഥാനത്തിന് അര്‍ഹനല്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഫാ. പോള്‍ വര്‍ഗീസ് എഴുതിയ കത്ത്

12x18afr_paul_varghese

മെത്രാന്‍ സ്ഥാനത്തിന് അര്‍ഹനല്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ഫാ. പോള്‍ വര്‍ഗീസ് എഴുതിയ കത്ത് (Letter to Synod by Fr. Paul Varghese).