അഖില മലങ്കര വൈദിക സമ്മേളനം പാന്പാടി ദയറായില്‍

 MOSC Priests Meeting at Pampady Dayara, 20-10-2015. M TV Photos

123456vaidika_meeting