കര്‍ദിനാള്‍ ക്ളിമ്മീസ് കങ്ങഴ സെന്റ് തോമസ്‌ പള്ളി സന്ദര്‍ശിച്ചു

kangazha_climis kangazha_climis1 kangazha_climis2

പുതുതായി പണി കഴിച്ച കോട്ടയം കങ്ങഴ സെന്റ് തോമസ്‌ ഓര്‍ത്തഡോക് സ് പള്ളി, മലങ്കര റീത്ത് സഭയുടെ കര്‍ദിനാള്‍ ക്ളിമ്മീസ്  സന്ദര്‍ശിച്ചു.