മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെയും മെത്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെയും സഹായികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപചട്ടങ്ങള്‍

മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായുടെയും മെത്രാസന മെത്രാപ്പോലീത്താമാരുടെയും
അസിസ്റ്റന്‍റന്മാരുടെ ചുമതലകള്‍, അധികാരങ്ങള്‍, വരുമാനമാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉപചട്ടങ്ങള്‍