പുലിക്കോട്ടില്‍ മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസ് ഒന്നാമനെ സഭാജ്യോതിസ്സായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കല്പന

പുലിക്കോട്ടില്‍ ജോസഫ് മാര്‍ ദീവന്നാസ്യോസ് ഒന്നാമനെ സഭാജ്യോതിസ്സായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പ. ബസേലിയോസ് മാര്‍ത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് രണ്ടാമന്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച കല്പന