വിരുന്നു ഭവനത്തില്‍ നിന്നു വിപാപ ഭവനത്തിലേക്ക് (വലിയനോമ്പ് ചിന്തകള്‍) | സഖറിയ മാര്‍ സേവേറിയോസ്