ഭരണഘടന അംഗീകരിക്കാത്തവര്‍ക്ക് ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുന്നത് അനീതി | മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ്