മാവേലിക്കര പടിയോലയുടെ ഛായാചിത്രം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു