അഡ്മിറല്‍ കുരുവിള ഇലഞ്ഞിക്കല്‍

The Malayali who bombed Karachi | MG Radhakrishnan