അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു, ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു | ഫാ. ഡോ. റെജി മാത്യു

Message from Fr. Regi Mathews (Orthodox theological seminary Kottayam)