കുരിശ് വരയ്ക്കുക, ധരിക്കുക, വഹിക്കുക | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

കുരിശ് വരയ്ക്കുക, ധരിക്കുക, വഹിക്കുക | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ് 25th Memorial Feast of L.L. Dr. Philipose Mar Theophilos Metropolitan 99th Memorial Feast of L.L. Alvaries Mar Julius Metropolitan at Mumbai Diocesan Cathedral on 2nd October 2022.