ഫാ. ഡോ. ഒ. തോമസിനെക്കുറിച്ച് മകൾ അനിലാ തോമസിന്‍റെ സാക്ഷ്യം