ഫാ. ജോര്‍ജ് ഫിലിപ്പ്: മൗനമുദ്രിതനായ ആചാര്യന്‍ | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്