പൊതുജീവിതത്തില്‍ ഇടര്‍ച്ച ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക | ഫാ. ഡോ. ജേക്കബ് കുര്യന്‍

തങ്ങളുടെ താല്പര്യം സാധിക്കുവാന്‍ വേണ്ടി നിയമം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധികളുടെ കാലത്ത് എന്താണ് ക്രിസ്തു നല്‍കുന്ന സന്ദേശം.

ഫാ. ഡോ. ജേക്കബ് കുര്യന്‍ ദേവലോകം അരമന ചാപ്പലില്‍ 2002 സെപ്റ്റംബര്‍ 4-നു വി. കുര്‍ബാന മദ്ധ്യേ ചെയ്ത പ്രസംഗം.