പിറമാടം പള്ളി: ഹൈക്കോടതി വിധി

പിറമാടം പള്ളി: ഹൈക്കോടതി വിധി.

Piramadam Church Case: High Court Order.