ഫാ. തോമസ് വര്‍ഗീസ് അമയിലും റോണി വര്‍ഗീസും കൂട്ടു ട്രസ്റ്റികള്‍

ഫാ. തോമസ് വര്‍ഗീസ് അമയിലും റോണി വര്‍ഗീസും കൂട്ടു ട്രസ്റ്റികള്‍

ഫാ. കോശി വരിഞ്ഞവിള – 355
ഫാ. എം. ഒ. ജോൺ – 1849
ഫാ. തോമസ് വര്‍ഗീസ് അമയിൽ -1991

ജോണ്‍ മാത്യു -125
ജോണ്‍സണ്‍ കീപ്പള്ളില്‍ -172
ജോര്‍ജ് മത്തായി -1125
റോണി വര്‍ഗീസ് – 2772

PRIEST TRUSTEE :

1. Rev. Fr. Dr. M.O. John 1849

2. Rev. Fr. Koshy George Varinjavila355

3. Rev. Fr. Dr. Thomas Varghese Amayil-1991

LAY TRUSTEE :

1. CA. George Mathai Nooranal 1125

2. Prof. E. John Mathew Koodarathil125

3. Sri. Johnson Keepallil172

4. Sri. Ronny Varghese Abraham-2722