ഇടയവഴിയിലെ ദൈവിക സാന്നിധ്യമാകാന്‍ അവര്‍ ഏഴു പേര്‍: പത്രവാര്‍ത്തകള്‍