മെത്രാപ്പോലീത്ത സ്ഥാനാരോഹണം | Bishop Consecration | St. Mary’s Orthodox Cathedral Pazhanji | LIVE

Ramban Abraham (Abey Achan)-
H.G. Abraham Mar Stephanos Metropolitan

Ramban P C Thomas –
H.G. Thomas Mar Ivanios Metropolitan

Ramban Dr. Geevarghese (Santhosh Achan)-
H.G. Dr. Geevarghese Mar Theophilos Metropolitan

Ramban Geevarghese (Vinod Achan) –
H.G. Geevarghese Mar Philexinos Metropolitan

Ramban Geevarghese Kochuparambil –
H.G. Geevarghese Mar Pachomios Metropolitan

Ramban Dr. Geevarghese (Reji Achan) –
H.G. Dr. Geevarghese Mar Barnabas Metropolitan

Ramban Zachariah (Zacher Achan) –
H.G. Zachariah Mar Severios Metropolitan

നവാഭിഷിക്തരായ മെത്രാന്മാരുടെ പേരുകള്‍

1. എബ്രഹാം മാര്‍ സ്തേഫാനോസ് (എബ്രഹാം തോമസ് റമ്പാന്‍)
2. തോമസ് മാര്‍ ഈവാനിയോസ് (പി. സി. തോമസ് റമ്പാന്‍)
3 ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ തെയോഫിലോസ് (വര്‍ഗീസ് ജോഷ്വാ റമ്പാന്‍)
4. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ പീലക്സീനോസ് വിനോദ് (ഗീവര്‍ഗീസ് റമ്പാന്‍)
5. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ പക്കോമിയോസ് (ഗീവര്‍ഗീസ് റമ്പാന്‍ കൊച്ചുപറമ്പില്‍)
6. ഗീവര്‍ഗീസ് മാര്‍ ബര്‍ണബാസ് (റെജി ഗീവര്‍ഗീസ് റമ്പാന്‍)
7. സഖറിയാ മാര്‍ സേവേറിയോസ് (സഖറിയാ റമ്പാന്‍)