പ. പൗലോസ് രണ്ടാമന്‍ അനുസ്മരണ പ്രസംഗം | പ. മാത്യൂസ് തൃതീയന്‍ കാതോലിക്കാ ബാവാ

Message by H.H.Baselios Marthoma Mathews III Catholicos | 1st Memorial Feast of Late Lamented Baselios Marthoma Paulose II – Commemoration Meeting at Devalokam Aramana, Kottayam on 11th July 2022