മലങ്കര സോസിയേഷൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം

2022 ഓഗസ്റ്റ് 4 ന് ചേരുന്ന മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദീകരണം | ഫാ.ഡോ. ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാട്ട് (സഭാ വക്താവ്)