ഫാ. സി. റ്റി. ഈപ്പന്‍ അനുസ്മരണവും പുസ്തക പ്രകാശനവും