ഗുരുവന്ദനം: ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍സ് എബ്രഹാം കോനാട്ടിന് പഠിത്തവീടിന്‍റെ ആദരം