മെത്രാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍