ഡോ. പൌലോസ് മാര് ഗ്രിഗോറിയോസ് ചരമ രജത ജൂബിലി സമ്മേളനം