നവാഭിഷകതനായ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവായ്ക്ക് കോട്ടയം പൗരാവലിയുടെ ആദരം