സഭയുടെ നിലപാടുകളെ കുറിച്ചും കോടതി വിധികളെ കുറിച്ചും സഭാ വക്താവ് ഫാ. ഡോ. ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാട്ട്