അസോസിയേഷന്‍ യോഗാംഗങ്ങളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

Malankara Syrian Christian Association Members (2021)

പരുമലയില്‍ 2021 ഒക്ടോബര്‍ 14-ാം തീയതി കൂടുവാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷന്‍ യോഗാംഗങ്ങളുടെ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്