പരുമല ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോളജി ബ്ലോക്ക് ഇനി പ. കാതോലിക്ക ബാവായുടെ പേരിൽ