പ. കാതോലിക്കാ ബാവായെ മാര്‍ തോമസ് തറയില്‍ അനുസ്മരിക്കുന്നു