എത്തിക്കേണ്ടിടത്ത് സഭയെ എത്തിച്ചിട്ടാണ് പ. ബാവാ വിടവാങ്ങിയത് / ഡോ. തോമസ് മാർ അത്താനാസിയോസ്