ദൈവശാസ്ത്രം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ക്രിസോസ്റ്റം തിരുമേനി / ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്