നഷ്ടപ്പെടുന്ന ധാര്‍മ്മികതയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും / വി. ജി. ഷാജി അബുദബി (സഭാ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം)