ആബുനാ തിമോത്തിയോസിന്റെ ദേഹവിയോഗത്തിൽ പ. പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ കാതോലിക്കാ ബാവാ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചു