മെത്രാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടി ചട്ടങ്ങള്‍

മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ: മെത്രാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടി ചട്ടങ്ങള്‍ (2016)

മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ: മെത്രാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടി ചട്ടങ്ങള്‍ (2009)