ക്രിസ്തുവിന്‍റെ സിംഹാസനം കുരിശിന്മേലാണ് / ഫാ. ഡോ. ഓ. തോമസ്