മുളന്തുരുത്തി പള്ളിയുടെ താക്കോൽ വികാരി ഏറ്റുവാങ്ങി

മുളന്തുരുത്തി പള്ളിയുടെ താക്കോൽജില്ലാ കളക്ടറിൽ നിന്ന് മലങ്കര സഭയുടെ മുളന്തുരുത്തി പള്ളി വികാരിയും പ്രതിനിധികളും ഏറ്റുവാങ്ങി.