മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച / ഡോ. യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ദീയസ്ക്കോറോസ്