മലങ്കരസഭാ സമാധാനം: ഗ്രീസിലെ പീറ്റര്‍ രാജകുമാരന്‍റെ അദ്ധ്യക്ഷതയില്‍ സമ്മേളനം (1949)

Source:  മലങ്കര സഭ – 1949 നവംബർ – 1125 തുലാം – പുസ്തകം 4 ലക്കം 1