കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി: പ. കാതോലിക്കാ ബാവ തിരുമേനിയുടെ സന്ദേശം