കാര്യനിർവ്വഹണത്തിന്റെ പഞ്ചതത്ത്വങ്ങൾ / ഫാ. ഡോ. വര്‍ഗീസ് വര്‍ഗീസ്