ഡോ. ബിജു തോമസ്. സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം

മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗമായി നിയമിതനായ കോട്ടയം  ബസേലിയസ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ബിജു തോമസ്.