പരുമല സെമിനാരി | വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാന | ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്കോറോസ്

പരുമല സെമിനാരി | വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാന | അഭി. ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്കോറോസ് തിരുമേനി

പരുമല സെമിനാരി | വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാന | പരിശുദ്ധ സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി | മദ്രാസ് ഭദ്രാസനാധിപനും കോട്ടയം സഹായ മെത്രാപ്പോലീത്തായുമായ | അഭി. ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്കോറോസ് തിരുമേനി

Gepostet von GregorianTV am Samstag, 20. Juni 2020

പരുമല സെമിനാരി | വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാന | പരിശുദ്ധ സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി | മദ്രാസ് ഭദ്രാസനാധിപനും കോട്ടയം സഹായ മെത്രാപ്പോലീത്തായുമായ | അഭി. ഡോ. യൂഹാനോൻ മാർ ദീയസ്കോറോസ് തിരുമേനി