പുസ്തകങ്ങള്‍ വിലക്കുറവില്‍

വായനാദിനം പ്രമാണിച്ച് സോഫിയാ ബുക്സ് പുസ്തകങ്ങള്‍ ജൂണ്‍ 30 വരെ പകുതി വിലയ്ക്കു നല്‍കുന്നു. പോസ്റ്റേജ് പുറമെ. പുസ്തകങ്ങള്‍ ആവശ്യമുള്ളവര്‍ 7012270083 എന്ന വാട്ട്സാപ്പ് നമ്പറില്‍ ബന്ധപ്പെടുക.