Malankarasabha, April 2020

Malankarasabha, April 2020

കോവിഡ് 19 മഹാവ്യാധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തപാൽ സംവിധാനം സുഗമമല്ലാത്തതിനാൽ മലങ്കര സഭ മാസികയുടെ ഏപ്രില്‍ ലക്കം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ദയവായി സഹകരിക്കുക.