ക്ഷേത്രോത്സവ പറ എഴുന്നള്ളിപ്പിന് ചേപ്പാട് പളളിയില്‍ സ്വീകരണം നല്‍കി