പിറവം പള്ളിക്കേസ്: 11 ചാപ്പലുകളുടെ പട്ടിക കോടതിയില്‍ നല്‍കി