നവതി ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം: വിജയികള്‍

Winners are

DERIN RAJU (RegNo: 111194), Score : 87/90

Deenamma Thomas (RegNo: 111179), Score : 85/90

Sudhi Mary Thomas (RegNo: 111178), Score : 84/90