റഷ്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അറിയാത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി നിക്കോളോവോസ് തിരുമേനി / ജോര്‍ജ് തുമ്പയില്‍

റഷ്യന്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ അറിയാത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി നിക്കോളോവോസ് തിരുമേനി / ജോര്‍ജ് തുമ്പയില്‍