കോട്ടയം ചെറിയപള്ളി 15 നോമ്പാചരണം: പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം