സ്ത്രീ സമത്വത്തിനും നീതിക്കുമുള്ള മുന്നേറ്റമാകട്ടെ / യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ മിലിതതിയോസ്